Home / Thorn / Warunki sprzedaży

Warunki sprzedaży

Firma Thorn Lighting dołożyła wszelkich starań, żeby zapewnić ścisłość zawartych tu informacji i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki. Prosimy o poinformowanie Działu Komunikacji Marketingowej Grupy Thorn Lighting o wszelkich dostrzeżonych rozbieżnościach.

Thorn Lighting oferuje niniejszą witrynę internetową i jej zawartość „w stanie, w jakim się znajduje” i nie składa żadnych deklaracji ani nie zapewnia żadnych gwarancji w odniesieniu do tej witryny internetowej i jej zawartości. Thorn Lighting zrzeka się wszelkich takich deklaracji i gwarancji, wyraźnych lub domyślnych, w tym, lecz nie wyłącznie, gwarancji atrakcyjności rynkowej lub przydatności do określonego celu. Ponadto Thorn Lighting nie deklaruje ani nie gwarantuje, że informacje dostępne poprzez tę witrynę internetową są ścisłe, kompletne lub aktualne.

O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej w tej witrynie internetowej,  Thorn Lighting (lub inna firma z Grupy Thorn Lighting), ani żaden z jej dyrektorów, pracowników, pośredników, stron trzecich dostarczających jej zawartość, sponsorów, licencjodawców lub innych przedstawicieli nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z korzystania lub w związku z korzystaniem z tej witryny. Jest to wszechstronne ograniczenie odpowiedzialności i w żadnej sytuacji Thorn Lighting (lub inna firma z Grupy Thorn Lighting) ani żadna strona zaangażowana w tworzenie lub produkowanie witryny internetowej Thorn Lighting nie ma obowiązku wypłaty odszkodowań kompensacyjnych ani nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z witryny internetowej Thorn Lighting, w tym, lecz nie wyłącznie, wynikłe z polegania przez użytkowników na informacjach uzyskanych za pośrednictwem Thorn Lighting (lub innej firmy z Grupy Thorn Lighting), lub z utraty danych, dochodów lub zysków, utraty lub uszkodzenia własności, roszczeń stron trzecich, pomyłek, braków, przerwań, usunięcia plików lub e-maili, błędów, wad, wirusów, opóźnień działania lub transmisji lub jakichkolwiek innych usterek funkcjonowania, spowodowanych lub nie siłą wyższą, usterkami łączy, kradzieżą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem do rekordów, programów lub usług Thorn Lighting. Każdy użytkownik witryny internetowej Thorn Lighting przyjmuje niniejszym do wiadomości, że ustęp ten dotyczy całej zawartości, wszelkich towarów i usług dostępnych poprzez Thorn Lighting lub inną firmę z Grupy Thorn Lighting.