Home / Thorn / Polityka ochrony danych

Polityka ochrony danych

Przykładamy wielką wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych użytkowników, niezależnie od tego, czy są klientami, czy odwiedzającymi nasze zasoby internetowe. W myśl powyższego zobowiązujemy się chronić prywatną sferę użytkowników i traktować ich dane z zachowaniem poufności. W niniejszym dokumencie informujemy o szczegółach gromadzenia danych osobowych w związku z odwiedzaniem tej strony internetowej oraz celach, do których są wykorzystywane.


I.    Osoba odpowiedzialna

Niniejsza strona internetowa jest prowadzona przez firmę Zumtobel Group AG, Höchsterstraße 8, 6850 Dornbirn, Austria, FN 62309 g, która pełni rolę „osoby odpowiedzialnej” w rozumieniu europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej „RODO”).

Osoba odpowiedzialna nie wyznaczyła inspektora ochrony danych, ponieważ nie jest to konieczne w celu wypełnienia obowiązków ustawowych.

Jednakże zapytania dotyczące ochrony danych i przetwarzania danych osobowych można wysyłać na poniższy adres e-mail, a my rozpatrzymy je zgodnie z obowiązującym prawem: 


II.    Przetwarzanie danych, cel przetwarzania i okres przechowywania danych

Niniejsza sekcja opisuje kategorie danych, które wykorzystujemy, oraz cele, jakie zamierzamy osiągnąć poprzez wykorzystywanie danych. Informacje dotyczące okresu przechowywania poszczególnych danych są podane we wszystkich możliwych przypadkach.

Za każdym razem, kiedy użytkownik wchodzi na stronę internetową, dane są zapisywane w pliku dziennika zwanym dziennikiem serwera. Rejestr zapisywanych danych zawiera następujące informacje: data i godzina dostępu, adres IP, identyfikator sesji, otworzona strona internetowa, nazwa strony internetowej, z której nastąpiło wejście na stronę internetową oraz informacje o użytej przeglądarce.

Analizujemy pliki dziennika tylko w przypadkach nadużyć naszej strony internetowej. Zastrzegamy sobie prawo do dalszego badania plików dziennika użytkowników, wobec których istnieje konkretne podejrzenie co do nielegalnego korzystania z naszej strony i/lub korzystania z niej w sposób naruszający umowę. Ogólnie nie jesteśmy w stanie powiązać tych danych z konkretną osobą. Jednakże jeżeli takie powiązanie jest możliwe, wykorzystujemy te dane tylko w przypadkach uzasadnionych prawem (zasada przeważającego interesu w danym przypadku).
Kiedy użytkownik loguje się do naszej strony lub sklepu internetowego, zbieramy dane wprowadzane przez użytkownika (w szczególności imię i nazwisko, forma grzecznościowa, numer telefonu i faksu, adres e-mail, język do korespondencji, dane dostępu do działu i sklepu internetowego) oraz wykorzystujemy je na podstawie umowy o przetwarzaniu danych w tym zakresie. Ponadto w naszych procesach wewnętrznych do użytkownika przypisujemy numer klienta oraz jedną lub więcej osób kontaktowych z naszej firmy. Wykorzystujemy te dane w celu udostępnienia naszego sklepu internetowego i obsługi użytkowników, którzy są klientami naszej firmy lub są nią zainteresowani. W większości przypadków takie dane są przechowywane przez okres sześciu miesięcy po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego (konto klienta zostaje usunięte).

Jeżeli użytkownik złoży zamówienie w sklepie internetowym, zbieramy dodatkowe informacje związane z zamówieniem, w tym adres dostawy i inne informacje niezbędne do realizacji zamówienia, które użytkownik udostępnia. Przechowujemy takie dane do sześciu miesięcy po zakończeniu relacji z klientem.

W przypadkach, gdy dane kontaktowe lub dane zamówienia są używane także w naszych procesach księgowych, takie dane są przechowywane do końca określonych okresów na podstawie ustawowych okresów przechowywania danych, które nas obowiązują (zwykle 7 lat w Austrii).

Jeżeli użytkownik udzielił nam stosownej zgody w ramach procesu rejestracji lub w terminie późniejszym, będziemy wykorzystywać również dane wynikające z korzystania przez użytkownika ze sklepu internetowego i strony internetowej, takie jak strony, które odwiedzał użytkownik, czas przebywania na poszczególnych stronach internetowych i produkty oglądane przez użytkownika, a także poprzednie przedmioty zainteresowania użytkownika w celu optymizacji obsługi klienta i zapewnienia użytkownikowi informacji dostosowanych do jego preferencji. Dane te będą przechowywane do momentu wycofania przez użytkownika zgody na ich wykorzystywanie.

Jeżeli użytkownik zgodził się na otrzymywanie newslettera, będziemy używać jego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celu dostarczenia newslettera. Dane te są wykorzystywane w okresie, gdy użytkownik znajduje się na liście odbiorców newslettera.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili. Powiadomienie o cofnięciu zgody można wysłać w formie pisemnej lub poprzez e-mail na adres  .

III.    Odbiorcy danych i kategorie odbiorców danych:

W związku z prowadzeniem niniejszej strony internetowej i/lub sklepu internetowego przez osobę odpowiedzialną zostali zatrudnieni następujący dostawcy usług:

Dostawca hostingu strony internetowej:  Zumtobel Group AG
Dostawca usługi sklepu internetowego: Zumtobel Group AG

Poza wymienionymi odbiorcami, w związku z udostępnianiem niniejszej strony internetowej i sklepu internetowego, w przyszłości zatrudniani mogą być inni dostawcy usług (np. dostawca hostingu, dostawca sklepu).

Przesyłanie danych do innych podmiotów w Grupie jest realizowane na podstawie udzielonej zgody na przesyłanie danych do wskazanych odbiorców.

IV.    Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

1. Postępujemy zgodnie ze wszystkimi ustawowymi przepisami w zakresie ochrony danych i nie stosujemy żadnych ograniczeń.

Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych oraz przepisy krajowe, które się z nich wywodzą, obejmują przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych. Podstawa prawna przetwarzania stosownych danych osobowych jednoznacznie wynika z powyższego.

2. Dane osobowe nie są sprzedawane, przekazywane, wynajmowane ani w inny sposób ujawniane osobom trzecim bez zgody użytkownika.

Nie będziemy informować osób trzecich o danych osobowych użytkowników w celach marketingowych lub reklamowych ani przekazywać danych osobom trzecim w inny sposób, chyba że jest to wymagane w celu realizacji działań na rzecz użytkownika, bez wyraźnej zgody użytkownika.

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą być ujawniane dostawcom usług zewnętrznych, jeżeli udzielą oni odpowiednich gwarancji, że dane będą wykorzystywane w sposób bezpieczny i zgodny z prawem oraz zobowiążą się na mocy umowy do przestrzegania zasad i postanowień ustawowych opisanych w niniejszej Polityce ochrony danych.

W zakresie restrukturyzacji lub połączeń przedsiębiorstw zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych do innych podmiotów pod warunkiem, że podmioty te są w stanie działać zgodnie z zasadami postępowania opisanymi w niniejszym dokumencie oraz mają siedzibę w obrębie Unii Europejskiej lub państwie zewnętrznym, które zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
Jeżeli użytkownik decyduje się korzystać aktywnie z funkcji serwisów społecznościowych oferowanych w naszych zasobach internetowych, jego dane osobowe będą przekazywane stosownym zewnętrznym dostawcom serwisów społecznościowych. Patrz sekcja 4 poniżej, gdzie przedstawiono szczegółowe informacje w tym zakresie.

Ponadto zastrzegamy sobie prawo do przekazywania danych osobowych osobom trzecim, jeżeli jesteśmy zobowiązani do tego przez prawo, orzeczenie sądu właściwej jurysdykcji lub nakaz administracyjny wydany przez uprawniony organ nadzorczy, lub jeżeli, w wyniku działania lub zaniechania ze strony użytkownika, będziemy zmuszeni do ochrony naszych praw, majątku i aktywów za pośrednictwem uprawnionych organów nadzorczych lub gdy ww. prawa będą egzekwowane w naszym imieniu.

3. Dane, które zbieramy, ograniczają się do niezbędnych i określonych informacji. 

Zbierając dane osobowe, zawsze wyjaśniamy użytkownikom, w jakich celach te dane przetwarzamy.
W poszczególnych przypadkach zbieramy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do osiągnięcia tych celów. Jeżeli nie ma konieczności dalszego wykorzystywania danych osobowych, są one usuwane.

V.    Prawa użytkownika w zakresie wykorzystywanych danych

W zakresie, w jakim wykorzystujemy dane osobowe dotyczące użytkownika, ma on następujące prawa w zakresie ww. danych:

 • Prawo dostępu (Art. 15 RODO): Użytkownik może w każdej chwili zażądać informacji, czy dane osobowe go dotyczące są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak, zażądać informacji na temat określonych danych oraz celów ich przetwarzania, źródła danych, odbiorców, do których dane są przesyłane oraz okresu przechowywania przez nas takich danych.
 • Prawo do sprostowania (Art. 16 RODO): Jeżeli użytkownik dowie się, że dane osobowe go dotyczące są nieprawidłowe, może w każdej chwili zażądać sprostowania takich danych. W zakresie, w jakim użytkownik uzna, że dane są niekompletne, może także zażądać uzupełnienia brakujących danych.
 • Prawo do usunięcia (Art. 17 RODO): Jeżeli użytkownik jest zdania, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest dłużej konieczne lub jeżeli jest prowadzone bez wystarczającej podstawy prawnej lub nielegalnie z innych powodów, może zażądać usunięcia danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art. 18 RODO): Zamiast żądać usunięcia danych, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli dane są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem. W szczególności użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli podważa prawidłowość danych lub złożył sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych.
 • Prawo do przenoszenia danych (Art. 20 RODO): W odniesieniu do danych osobowych, które użytkownik stworzył we własnym zakresie oraz które są wykorzystywane na podstawie umowy lub zgody, użytkownik może zażądać przekazania mu tych danych w ustalonym, wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik może zażądać również, by te dane zostały wysłane bezpośrednio innej osobie odpowiedzialnej.
 • Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO): Jeżeli w szczególnej sytuacji użytkownika istnieją powody, które sprawiają, że przetwarzanie jego danych osobowych w oparciu o zasadę przeważającego interesu jest niezgodne z prawem, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego wykorzystywania danych. W zakresie, w jakim dane osobowe użytkownika są przetwarzane do celów reklamy bezpośredniej, ma on prawo do wniesienia sprzeciwu.
 • Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (Art. 77 RODO): Jeżeli w opinii użytkownika jego prawa związane z danymi osobowymi zostały naruszone, ma on prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. W szczególności skargę może złożyć do organu nadzorczego właściwego dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub miejsca podejrzewanego naruszenia. W Austrii uprawnionym organem jest Datenschutzbehörde [Urząd Ochrony Danych], Wickenburggasse 8, 1080 Wiedeń.

W przypadku pytań dotyczących praw w zakresie danych osobowych lub konieczności wyjaśnienia różnych kwestii można skontaktować się z nami w każdej chwili pod adresem e-mail: .

VI.    Przetwarzanie danych przez serwisy społecznościowe

Niniejsza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisów społecznościowych należących do różnych sieci społecznościowych. Wtyczki są funkcjami poszczególnych sieci społecznościowych, które umożliwiają dzielenie się treścią naszej strony internetowej z kontaktami użytkownika w sieciach społecznościowych lub polecanie tej treści. Wtyczki mediów społecznościowych można rozpoznać poprzez logo danej sieci społecznościowej.

Korzystamy z wtyczek mediów społecznościowych następujących operatorów sieci społecznościowych:

 • Facebook: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
 • Google+: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Twitter: Twitter Inc., Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
 • Pinterest: Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
 • LinkedIn: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA
 • Instagram: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park, CA 94025, USA

Na naszej stronie internetowej wszystkie wtyczki serwisów społecznościowych są wyłączone domyślnie, co oznacza, że samo wejście na naszą stronę internetową nie prowadzi do przekazywania danych do dostawców sieci społecznościowych. Jeżeli użytkownik zamierza korzystać z funkcjonalności danej sieci społecznościowej i w tym celu włącza domyślnie wyłączoną wtyczkę serwisu społecznościowego, od tego momentu wyraża wyraźną zgodę na przekazywanie danych operatorowi sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na zakres danych gromadzonych w ten sposób przez dostawców sieci społecznościowych.

Zgodnie z naszą wiedzą przekazywane są następujące dane:

 • Adres IP 
 • Identyfikacja użytkownika, jeśli jest zalogowany w danej usłudze 
 • Poprzednio odwiedzona strona (odsyłacz), jeśli przejście nastąpiło przez link 
 • Rodzaj przeglądarki i ustawienia przeglądarki 
 • Zainstalowane wtyczki typu Adobe® Flash® lub Adobe® Reader® 
 • URL strony, z którą jest zintegrowana wtyczka serwisu społecznościowego 
 • Data i godzina odwiedzenia strony 
 • Dane techniczne dotyczące systemu operacyjnego 
 • Informacje dotyczące lokalizacji 
 • Ciasteczka.

Poprzez integrację wtyczki operatorzy sieci społecznościowych otrzymują informację, że użytkownik odwiedził określone strony naszych zasobów internetowych. Jeżeli użytkownik jest jednocześnie zalogowany w sieci społecznościowej, operator może powiązać przeglądanie tych stron z kontem użytkownika w danej sieci społecznościowej. Jeżeli następnie użytkownik korzysta z wtyczek serwisów społecznościowych, np. klikając przycisk Facebooka „Lubię to”, informacja ta jest również przekazywana do danej sieci społecznościowej.

Nawet jeżeli użytkownik nie jest członkiem żadnej z wymienionych sieci społecznościowych, możliwe jest, że poprzez wtyczkę społecznościową sieci mogą poznać adres IP użytkownika i go przechowywać. Szczegółowe informacje dotyczące celu i zakresu przechowywania danych, zbierania i wykorzystywania danych przez sieci społecznościowe obecne na naszych stronach oraz praw użytkownika i opcji ustawień w tym zakresie użytkownik może uzyskać, zapoznając się z polityką prywatności sieci społecznościowych.

Użytkownik może na własne życzenie włączyć na stałe wtyczki jednego lub więcej dostawców sieci społecznościowych. W takim przypadku, za każdym razem, gdy użytkownik wchodzi na stronę, dane są zawsze przekazywane do dostawcy sieci społecznościowej. W każdej chwili można wyłączyć wybrane lub wszystkie wtyczki serwisów społecznościowych.

Ponadto użytkownik może sprawić, że przesyłanie danych sieciom społecznościowym będzie technicznie niemożliwe. W tym celu należy zmienić ustawienia zabezpieczeń w przeglądarce internetowej. Stosowne instrukcje można znaleźć w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

Ponadto w poszczególnych przypadkach możliwe jest zablokowanie wtyczek serwisów społecznościowych za pomocą dodatków dla przeglądarki, np. przez zablokowanie wtyczki Facebooka przy pomocy opcji „Facebook Blocker”, którą można pobrać z następującej strony: http://webgraph.com/resources/facebookblocker/

VII.    Ciasteczka

Używamy ciasteczek na naszej stronie internetowej w celu umożliwienia korzystania z pewnych funkcji strony internetowej, analizy aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej i oferowania niektórych usług osób trzecich.

Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi przechowywanymi na komputerze użytkownika. Większość ciasteczek, których używamy, jest usuwana z twardego dysku po zakończeniu sesji w przeglądarce („ciasteczka sesji”). Inne ciasteczka pozostają na komputerze użytkownika i umożliwiają identyfikację komputera użytkownika przy następnej wizycie („trwałe ciasteczka”). Dodatkowo na naszej stronie internetowej używane są ciasteczka umieszczane przez dostawców zewnętrznych.

Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia przeglądarki. Jednakże należy pamiętać, że takie działanie może spowodować niedostępność niektórych funkcji tej strony internetowej.
Jeżeli użytkownik nie chce przechowywać ciasteczek w swoim komputerze, należy wyłączyć przechowywanie ciasteczek w przeglądarce dla naszej strony internetowej lub skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby ciasteczka w ogóle nie były przechowywane w komputerze.

Można także usunąć poprzednio zachowane ciasteczka za pomocą przeglądarki.
Wyłączenie używania ciasteczek może wymagać zapisania trwałego ciasteczka na komputerze użytkownika. Jeżeli takie ciasteczko zostanie usunięte w późniejszym czasie, należy ponownie wyłączyć ciasteczka.

Na naszej stronie internetowej korzystamy z następujące kategorii ciasteczek:

I. Ciasteczka sesji

W celu umożliwienia przeglądania naszej strony internetowej umieszczamy identyfikator sesji, który jest powiązany z każdym odwiedzającym, który rozpoczyna korzystanie z naszej strony internetowej. Identyfikator sesji umożliwia naszemu serwerowi identyfikację użytkownika i/lub jego komputera/przeglądarki jako tego samego odwiedzającego, nawet jeżeli jego adres IP uległ zmianie. Identyfikator sesji umożliwia skojarzenie wielu powiązanych żądań użytkownika w pojedynczej sesji. Ciasteczko identyfikatora sesji jest ważne tylko do końca sesji. W momencie zamknięcia przeglądarki ciasteczko jest automatycznie usuwane.

II. Trwałe ciasteczka

a. Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, narzędzie analityki internetowej oferowane przez Google Inc. („Google”). Google Analytics stosuje ciasteczka, które umożliwiają analizę m.in. w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej. Informacje generowane przez takie ciasteczka są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA, gdzie są przechowywane. Google używa tych informacji w imieniu administratora niniejszej strony internetowej do celów analizy sposobów wykorzystywania strony przez użytkownika, sporządzania raportów o działaniu strony internetowej oraz realizacji innych usług dla administratora sieci, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i internetu. Raporty i usługi są stosowane do celów ciągłego doskonalenia oferty niniejszej strony internetowej.

Można zapobiec zapisywaniu ciasteczek poprzez wybranie odpowiedniego ustawienia przeglądarki, jednak należy pamiętać, że takie działanie może wpłynąć na niedostępność niektórych funkcji tej strony internetowej.
Ponadto, można zapobiec zbieraniu przez Google danych generowanych przez takie ciasteczka oraz danych związanych z korzystaniem ze

strony internetowej przez użytkownika (w tym adres IP użytkownika) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google; w tym celu należy kliknąć na poniższy link, pobrać i zainstalować wtyczkę Google dostępną dla przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Dodatkowe wtyczki tego rodzaju są także udostępniane przez innych dostawców w zależności od stosowanej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.  Dodatkowe wtyczki tego rodzaju są także udostępniane przez innych dostawców w zależności od stosowanej przeglądarki.

W świetle dyskusji wokół używania pełnych adresów IP przez narzędzia analityczne zwracamy uwagę, że niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp() “, co sprawia, że adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej w celu usunięcia bezpośredniego powiązania z osobą. Adres IP użytkownika jest skracany przez Google w obrębie krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych sygnatariuszy traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany serwerowi Google w USA i tam poddawany skróceniu. Adres IP dostarczany przez przeglądarkę użytkownika w zakresie Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

b. Oracle

Na naszej stronie internetowej używamy Oracle Eloqua do logowania i wysyłania e-maili do użytkowników. Serwery Oracle Eloqua są zlokalizowane w Unii Europejskiej (Holandia). Oracle Eloqua umieszcza trwałe ciasteczko na stronie logowania, jeżeli ciasteczko Eloqua nie jest jeszcze przechowywane na urządzeniu użytkownika. Jeżeli użytkownik korzystał ze strony internetowej, która używa Eloqua, może mieć już ciasteczko Eloqua. W niektórych okolicznościach stosujemy ciasteczka Eloqua do analizy korzystania przez użytkownika z naszej strony w celu ciągłego ulepszania jej właściwości.

E-maile wysyłane za pomocą Oracle Eloqua korzystają z technologii śledzenia. Używamy tych danych głównie w celu ustalenia, jaką tematyką interesuje się użytkownik; robimy to przez monitorowanie, które z naszych e-maili są otwierane, oraz linków, na które wchodzi użytkownik. Następnie wykorzystujemy te informacje w celu ulepszenia e-maili, które wysyłamy do użytkownika, oraz świadczonych przez nas usług.

Jeżeli użytkownik zapisuje się na subskrypcję newslettera oraz ją potwierdza, jego adres IP jest przechowywany wraz ze znacznikiem czasu w celu udokumentowania subskrypcji w razie wątpliwości. Ponadto, w ramach założeń subskrypcji, gromadzimy inne dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika. Używamy tych danych do celów personalizacji i dostarczania naszych mailingów z newsletterami. Dane nie są przekazywane żadnym osobom trzecim. Użytkownik może odwołać subskrypcję w każdej chwili – zarówno przez link znajdujący na końcu każdego newslettera, jaki i przez e-mail.

II. Ciasteczka osób trzecich

Usługi osób trzecich są również zintegrowane w założeniach naszej strony internetowej, jednakże w odniesieniu do tych usług przetwarzanie danych osobowych realizowane przez dostawców wymienionych poniżej wykracza poza zakres odpowiedzialności dostawcy niniejszej strony internetowej.

a. Google Maps

Niektóre strony niniejszej strony internetowej korzystają z Google Maps w celu zobrazowania interaktywnych map i generowania wskazówek dotyczących lokalizacji. Google Maps jest usługą mapy firmy Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Przez używanie Google Maps informacje o korzystaniu z niniejszej strony internetowej, w tym o adresie IP użytkownika i adresie (źródle) wpisanym w funkcji planowania trasy, są przesyłane do Google w USA.

Jeżeli użytkownik wchodzi na stronę internetową w naszych zasobach internetowych, które zawierają Google Maps, jego przeglądarka ustala bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Zawartość mapy jest przesyłana przez Google do przeglądarki użytkownika, która integruje taką treść w stronie internetowej. W związku z powyższym nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych przez Google w taki sposób.

Zgodnie z naszą wiedzą powyższy proces obejmuje to co najmniej następujące dane:

 • Data i godzina odwiedzenia stosownej strony, 
 • Adres internetowy lub URL odwiedzonej strony, 
 • Adres IP, 
 • (Źródło) adres wpisany w planowaniu trasy.

Nie mamy wpływu na dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google, w związku z czym nie możemy przyjąć na siebie żadnej odpowiedzialności w tej kwestii.

Jeżeli użytkownik nie chce, aby Google zbierał i przetwarzał jego dane lub korzystał z nich poprzez naszą stronę internetową, może wyłączyć JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku korzystanie z funkcji mapy nie będzie jednak możliwe.

W zakresie zbierania i dalszego przetwarzania danych oraz korzystania z nich przez Google oraz praw użytkownika w tym zakresie i opcji ustawień w celu ochrony sfery prywatnej użytkownika proszę zapoznać się z polityką prywatności Google: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

b. YouTube

Niektóre strony niniejszej strony internetowej zawierają filmy YouTube lub udostępniają linki do filmów na YouTube. YouTube jest usługą wideo firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, reprezentowanej przez Google Inc. YouTube używa ciasteczek do gromadzenia informacji o korzystaniu z filmów. Polityka Google obejmuje również YouTube i jest dostępna na stronie http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

c. Lumesse Recruiting

W zakresie portalu rekrutacyjnego dostępnego w obrębie naszej Grupy używamy ciasteczek naszego partnera, Lumesse GmbH, Hamborner Str. 51, 40472 Düsseldorf, Niemcy. Polityka prywatności firmy Lumesse jest dostępna na stronie http://www.lumesse.com/privacy.

VIII.    Linki do innych stron internetowych 

Nasza strona zawiera hiperłącza do stron internetowych innych dostawców. W przypadku kliknięcia na hiperłącze użytkownik zostanie przekierowany z naszej strony internetowej bezpośrednio na stronę internetową innego dostawcy. Jest to widoczne w zmianie URL w pasku adresu przeglądarki użytkownika.

Nie możemy przyjąć na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za traktowanie danych użytkownika z zachowaniem poufności przez tych dostawców, ponieważ nie mamy żadnego wpływu na przestrzeganie przez innych dostawców przepisów o ochronie danych. Informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi użytkownika przez tych dostawców można uzyskać bezpośrednio na ich stronach internetowych.

IX.    Szczególne środki ochrony danyc

W celu ochrony danych użytkownika podejmujemy szczególne środki techniczne i organizacyjne, które są regularnie oceniane i dostosowywane do procesu technologicznego.

Prosimy o zwrócenie uwagi, że ze względu na strukturę internetu istnieje możliwość nieprzestrzegania zasad ochrony danych i bezpieczeństwa danych przez inne osoby lub instytucje poza zakresem naszej odpowiedzialności.

X.    Zmiany w postanowieniach dotyczących ochrony danych

Ponieważ zmiany w legislacji lub zmiany w wewnętrznych procesach naszej firmy mogą spowodować konieczność zmiany naszych postanowień o ochronie danych, zastrzegamy sobie prawo do ich wprowadzania oraz zalecamy użytkownikom regularne zapoznawanie się z niniejszą polityką prywatności.

Najnowsza aktualizacja: Luty 2018